இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

கேளு இஸ்ரேலே கேளு இஸ்ரேலே நம் கடவுள் ஒருவரே song

கேளு இஸ்ரேலே கேளு இஸ்ரேலே  நம்  கடவுள் ஒருவரே   நம்  கடவுள்  ஒருவரே  song தமிழ் பிரெஞ்சு எபிரேயம் யூதர்களின்  பிரபலமான பாடல்
Sh'ma Israel Adonai eloheinu adonai echad
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers